Zoek

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

Bakkerij G.Croonen

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen  door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij G.Croonen. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven . Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij G.Croonen te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij G.Croonen zijn vrijblijvend. Bakkerij G.Croonen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij G.Croonen behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, of (wettelijke) voorschriften per direct dor te berekenen, Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief eventuele bezorg en administratie kosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij G.Croonen behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Bakkerij G.Croonen zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijden van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden.Alle rechten een aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen , gelden ook voor door Bakkerij G.Croonen ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij G.Croonen daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) dag na de aflevering, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Bakkerij G.Croonen aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels iDeal betaling via de webshop als er sprake is van bezorging of contante betaling in onze winkel als er sprake is van het via de webshop bestelde producten zelf op te halen in de winkel, tenzij anders besproken

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zicht tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij G.Croonen de desbetreffenden producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt  de termijn, die door de betrokken leverancier van Bakkerij G.Croonen wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij G.Croonen. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Bakkerij G.Croonen zijn aangemeld, Indien zij zijn voorzien van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Bakkerij G.Croonen, in alle andere gevallen voor rekenig van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij G.Croonen over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Hetzij aan de klant zelf hetzij aan de receptie van het opgegeven afleveradres.

Klantgegevens

Indien de klant aan Bakkerij G.Croonen opgave doet van een adres is Bakkerij G.Croonen gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan: Bakkerij G.Croonen Hulsdonksestraat 48  4703AS Roosendaal Tel: 0165  535323

Aansprakelijkheid

Bakkerij G.Croonen is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij G.Croonen is toe te kennen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij G.Croonen komen. Bakkerij G.Croonen draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen  voor zover onder verantwoordelijkheid van dereden uitgegeven. Voor handelijngen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij G.Croonen eveeens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij G.Croonen is niet aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkkerij G.Croonen, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij G.Croonen. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alla tijden door Bakkerij G.Croonen uitgesloten.

Diversen

Ingeval van overmacht heeft Bakkerij G.Croonen het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij G.Croonen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij G.Croonen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Bakkerij G.Croonen geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij G.Croonen. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij G.Croonen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij G.Croonen.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen van Bakkerij G.Croonen en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, telefonisch, schriftelijk - of per E-mail bij Bakkerij G.Croonen te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Producten woorover een klacht is ingediend, dient in originele verpakking klaar gezet te worden voor ophaal door Bakkerij G.Croonen. Bakkerij G.Croonen heeft de keuze het desbetreffende product tegen redenering daarvan te vervangen voor een nieuw product hiervoor wordt geen geld gerestitueerd. Manco`s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binne  6 uur na aflevering bij Bakkerij G.Croonen te worden gemeld, op straffen van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Filters
Sort
display